Home
  Nieuws
  Medewerkers
  Werkwijze
  Voorwaarden
  Privacy
  Contact

Voorwaarden van Kaliber

ALGEMENE VOORWAARDEN Kaliber BV.

1. Definities Opdrachtnemer:
Kaliber BV, te Moergestel.
Opdrachtgever: degene die Kaliber BV opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
Afnemer
: betrokkenen voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
Deelnemer
: een persoon die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.
Open activiteit
: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria, ongeacht de organisatie waar betrokkene werkt.
Gesloten activiteit
: een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties.
Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten werkzaamheden door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
Offerte
: een schriftelijk aanbod van Kaliber BV aan een opdrachtgever ter zake van het verrichten van werkzaamheden.
Overeenkomst
: een schriftelijke bevestiging van de opdracht (geaccordeerde aanbieding of offerte) tussen Kaliber BV en opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel Kaliber BV als opdrachtgever ondertekende offerte of contract.
Algemene voorwaarden
: deze algemene voorwaarden van Kaliber BV zoals van toepassing op de overeenkomst.
Hulpmiddelen
: middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kaliber BV en op alle overeenkomsten die Kaliber BV sluit met een opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Kaliber BV aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
3. Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de opdrachtgever zijn in de relatie van Kaliber BV tot de opdrachtgever niet van toepassing, tenzij Kaliber BV de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Offertes
1. Alle aanbiedingen van Kaliber BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. De offertes van Kaliber BV zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Kaliber BV is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen is bevestigd. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 komt de overeenkomst tussen Kaliber BV en de opdrachtgever eerst tot stand op het moment dat Kaliber BV de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Kaliber BV en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4. Uitvoering overeenkomst
1. Kaliber BV zal, tenzij anders uitdrukkelijk door haar wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde  personen laten verrichten.
2. Kaliber BV heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Kaliber BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kaliber BV worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kaliber BV zijn verstrekt, heeft Kaliber BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid
1. Kaliber bv zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van Kaliber BV zal Kaliber BV slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – geheel, of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. Kaliber BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.
2. Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.
3. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Kaliber BV.
4. Het in lid 1 bepaalde is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar  van Kaliber BV gehouden is om in verband met de door de opdrachtgever geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van Kaliber BV beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de opdrachtgever is uitgekeerd.

6. Financiën
1. De door Kaliber BV in offerte opgegeven prijzen zijn exclusief btw, huur voor benodigde ruimte, apparatuur en kosten voor verzorging, tenzij anders overeengekomen en vermeld in de offerte.
2. Alle betalingen aan Kaliber BV geschieden door storting of overschrijving op een door Kaliber BV aan te wijzen bank- of girorekening.
3. Facturatie gebeurt tweemaandelijks tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gehouden de door Kaliber BV ingediende facturen te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Kaliber BV gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.
6. Schiet de opdrachtgever tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Kaliber BV is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Kaliber BV toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is verplicht alle door Kaliber BV in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.
7. Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Kaliber BV worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Kaliber BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Kaliber BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
9. Kaliber BV is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever door te berekenen. Kaliber BV is verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. Kaliber bv kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7. Annulering bijeenkomsten
1. In de gevallen waarin de overeenkomst betrekking heeft op deelname van de opdrachtgever aan een door Kaliber BV georganiseerde bijeenkomst, worden door Kaliber BV uitsluitend bij schriftelijke annulering door de opdrachtgever tot drie weken voor de bijeenkomst de deelnamekosten van de opdrachtgever gerestitueerd, met inhouding van annuleringskosten (10% van de deelnamekosten) en € 20,- administratie-kosten. Bij schriftelijke annulering minder dan drie weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie onder voornoemde voorwaarde vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en bank- of postbanknummer.
2. In de gevallen waarin Kaliber BV in opdracht van de opdrachtgever bijeenkomsten heeft georganiseerd, wordt aan de opdrachtgever bij schriftelijke annulering vijftig procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Er is mogelijkheid om de bijeenkomst te verschuiven tot drie weken voor aanvang. De kosten van deze verschuiving worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij schriftelijke annuleringen minder dan vijf werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt aan de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3. Na akkoord verklaring op offerte is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behoudt Kaliber BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, opleidingsmaterialen waaronder intellectuele eigendommen, videobeelden, opnames van digitale opleidingen/ opleidingsbijeenkomsten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Kaliber BV. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
4. Bij overtreding van artikel 8.1, 8.2 of 8.3 is de opdrachtgever een gefixeerde boete van € 5000,- per verschuldigd aan Kaliber BV

9. Geheimhouding
1. De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Kaliber BV bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Kaliber BV en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.
2. Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van Kaliber BV en de hierbij verstrekte documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.
3. In geval van overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 of 2 van dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van Kaliber bv een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000 per overtreding, alsmede € 500 voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van Kaliber BV ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van de door Kaliber bv geleden schade.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen
De opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaliber BV. Aan deze toestemming kan Kaliber BV voorwaarden verbinden. Overdrachten, in strijd met het hierboven bepaalde, zijn nietig.

11. Overmacht
1. Kaliber BV is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van Kaliber BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Kaliber BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Van overmacht van Kaliber BV is onder meer sprake in geval van ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden, zoals – maar niet beperkt tot – door haar aangezochte inleiders.
4. Indien in de opdracht de naam van een medewerker is opgenomen is opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.
5. Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.

12. Wijzigingen
1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen Kaliber BV en de opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kaliber BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.
3. Kaliber bv heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van Kaliber BV, zullen aan de opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

13. Niet nakoming
Indien de opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens Kaliber BV niet nakomt of Kaliber BV vreest dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en:
• de opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van Kaliber BV adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of
• er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, of
• de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, of
• in staat van faillissement wordt verklaard, of
• anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft Kaliber BV het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Kaliber bv op schadevergoeding.

14. Eigendomsvoorbehoud Alle door Kaliber BV geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Kaliber BV aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

15. Klachten
Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over verrichte werkzaamheden van Kaliber BV kunnen dit schriftelijk (Raadhuisstraat 37, 5066 AP Moergestel), of telefonisch (0135133290) melden. De ontvangst van uw klacht wordt per omgaande schriftelijk aan u bevestigd.
KLACHTENREGELING:
Teneinde een zorgvuldige en effectieve relatie met klanten te bewerkstelligen heeft Kaliber BV een klachtenregeling voor haar opleidingen, training, coaching, advisering of assessment in het leven geroepen. De regeling is in 2014 herzien en vastgesteld tot juli 2018 . Na een periode van telkens vier jaar zal de directie van Kaliber B.V. de klachtenregeling evalueren en op basis hiervan bijstellen. De klachtenregeling biedt klanten die gebruikmaken van onze opleidingen, training, coaching, advisering of assessment de mogelijkheid zich met klachten over uitvoering van een opleiding, training, coaching, advies, of assessment te wenden tot een Klachtencommissie in die omstandigheden waarin bespreking van de onvrede van de klant / deelnemer met de trainer / opleider /coach of de directie van Kaliber niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 Begrippen
Deelnemer
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een opleidingen, training, coaching, advisering of assessment van Kaliber BV of die feitelijk rechtsreeks, of via werkgever is ingeschreven.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie van Kaliber BV bijv inzake opleidingen, training, coaching, advisering of assessment.

Directie
Een van de directeuren van Kaliber BV

Opleidingen, training, coaching, advisering of assessment
De opleidingen, training, coaching, advisering of assessment of enige andere bijeenkomst die door of namens Kaliber BV wordt aangeboden of georganiseerd.

Trainer/opleider/coach/adviseur
De persoon die in opdracht van Kaliber BV (onderdelen van) de opleidingen, training, coaching, advisering of assessment uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een opleidingen, training, coaching, advisering of assessment aan de “Klachtencommissie” met het verzoek een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
1.De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de opleidingen, training, coaching, advisering of assessment deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de opleidingen, training, coaching, advisering of assessment een schriftelijke klacht over de uitvoering van de opleidingen, training, coaching, advisering of assessment indienen bij de Klachtencommissie.
2.De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor Kaliber BV, een secretaris namens Kaliber BV en een lid dat als deelnemer ervaring heeft met een opleiding, training, coaching, of assessment. Laatstgenoemde verricht geen werkzaamheden voor Kaliber BV. Voorzitter van de klachtencommissie is de heer J. Verhagen. De heer M. Brust neemt zitting als extern ervaringsdeskundige. De leden van de klachtencommissie worden voor een termijn van telkens vier jaar benoemd door de directie van Kaliber BV. Daarna is herbenoeming mogelijk voor dezelfde termijn.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie
De klachtencommissie heeft de taak om ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directie.

Artikel 5 Klachtenprocedure
1. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de voorzitter de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
2. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende trainer/opleider/coach/adviseur schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
3. Na ontvangst van deze reactie zendt de klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.
4. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur en zo nodig de directie. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur en zo nodig de directie in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie
1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directie.
2. De klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan de directie en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur.
3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur schriftelijk bekend.

Artikel 7 Reactie directie
1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie maakt de directie zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.
2. De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur.
3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur.

16. Geschillen
1. Iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en Kaliber BV wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen die mochten ontstaan ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en Kaliber BV, zullen zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien geen oplossing kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter,arrondissementsrechtbank Den Bosch.
3. Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

17. Wijzigingen van de opdracht c.q. meer- minderwerk
Indien tussentijds wijziging van aanpak c.q. omvang van de werkzaamheden nodig blijkt en deze wijziging heeft consequenties in financiële zin wordt het meer- minderwerk beschreven en pas na schriftelijke accordering door de opdrachtgever, uitgevoerd door de opdrachtnemer.

 

Tilburg, 17 juli 2014.