Home
  Nieuws
  Medewerkers
  Werkwijze
  Voorwaarden
  Privacy
  Contact

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoe gaat Kaliber BV om met persoonsgegevens

 

Inleiding.

Bij Kaliber BV staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform AVG.

 

Contact gegevens:

Kaliber BV

Postadres:                   Raadhuisstraat 37, 5066 AP, Moergestel

Bezoekadres:              Kwaadeindstraat 123, 5041 JL, Tilburg

Telefoon:                     013-5133290

 

Wij verwerken persoonsgegevens. We vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en we zijn ons bewust van de privacywetgeving. We zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, relaties en betrokkenen.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring.

 

Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

AVG:                              algemene verordening gegevensbescherming

Persoonsgegevens:     gegevens die direct of indirect iets over u zeggen.

Verwerken:                   alles wat persoonsgegevens kan worden gedaan

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn onderverdeeld in categorieën. Dit zijn de categorieën die wij verwerken met een uitleg waarom we dat doen. Dit wordt het “doel”van verwerken genoemd:

 

 

Categorie

Waarom (doel)

Contact gegevens:
Zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

We hebben uw gegevens nodig om contact op te nemen, u een mailing te sturen met de juiste aanhef, u terug te bellen bij vragen of een factuur te sturen.

Nationaliteit, geboorteplaats, geboorteland, BSN gegevens, gegevens t.a.v. PGB/WMO invulling

In de administratie gebruiken we deze gegevens als het gaat om PGB/MWO verslagen en facturatie.

In het kader hiervan staat er ook wie de ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdige is. We bewaren ook de toestemmingspapieren en de handtekening.

Financiën

We hebben uw gegevens nodig om een factuur te sturen als u een cursus of een training, coachsessie volgt. Uw betaling kunnen we dan op onze rekening terug vinden.

Beeldmateriaal

Een onderdeel van onze dienstverlening is leraren te begeleiden met beelden. Tevens is het filmen van lessen doeltreffend gebleken. Dit doen we alleen met toestemming . Foto’s bewaren we ook alleen met uw toestemming. Nadat de opleiding of coachsessie is afgerond verwijderen we de beelden, mits er schriftelijk toestemming gegeven is om deze beelden elders in te zetten.

Docenten en trainers

Soms huren we externe trainers of docenten in om onze cursussen te verzorgen. Om te weten wat de expertise van de docent of trainer is en voor welke cursus we hem/haar kunnen inzetten, houden we deze gegevens bij.

BSN-nummer

Om te kunnen factureren naar gemeente ten aanzien van WMO/PGB moeten we via Berichten-app van gemeenten (VNG) het BSN-nummer van de cliënt invoeren, evenals adresgegevens van de cliënt en indien zij minderjarig zijn ook de gegevens van de ouder(s)/ verzorger(s).

 

Waarom mogen wij persoongegevens verwerken (grondslagen)?

In de meeste gevallen geeft u expliciet toestemming, middels ondertekende offerte, om uw gegevens te verwerken, omdat u zich bijvoorbeeld heeft aangemeld voor een opleiding, training of coachsessie. Wij mogen persoonsgegevens ook bewaren als we een overeenkomst moeten uitvoeren, of als we een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te bewaren. Dan kunt u denken aan de verplichting van de belastingdienst om een boekhouding zeven jaar te bewaren en daarin zijn ook persoonsgegevens opgenomen. Andere grondslagen zijn: vitaal belang, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens

Bij het verwerken gaan we altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is om onze rechten en plichten als organisatie na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. Mits daar schriftelijke toestemming voor gegeven is.

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere  de belastingdienst, de accountant en VNG-app.

Uw gegevens zijn verder goed beveiligd. Kaliber BV zorgt ervoor dat de organisatorische en randvoorwaarden voor de beveiliging up-to-date zijn.

 

Cookies

Kaliber BV maakt geen gebruik van Tracking Cookies of Google Analytics of andere analyse systemen.

 

Uw rechten

Als voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming wordt gevraagd voor het gebruiken van beeldmateriaal (foto’s of video) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog aangeven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). U heeft verder het recht om inzage in uw gegevens, het recht op wijzigingen en ook verwijderen van uw gegevens. U kunt in die gevallen contact opnemen met de directie van Kaliber BV of een mail sturen naar info@kaliber.nl o.v.v. wijziging van toestemming.

Ook als u het niet eens bent met  hoe wij omgaan met de gegevens, dan kunt u altijd opheldering vragen bij de directie van Kaliber BV. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de persoonsgegevens (www. Autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Wijziging privacy beleid

Kaliber BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.